Bokrecensioner

Vägen till mystiken

Enligt författaren är en mystiker 'en person som utforskar de andliga mysterierna i livet ... i syfte att ... erfara en högre, djupare, evig sanning'. Boken vill vara en vägvisare i detta utforskande. Författaren beskriver väsentliga inslag i en blivande mystikers liv. Det gäller t.ex. att börja där man står, öva tålamod och disciplin, finna tid för daglig inre stillhet, söka gemenskap med andra på vägen och helst finna en personlig, erfaren vägledare. Carl McColman diskuterar utifrån egna erfarenheter dessa och andra aspekter, stillsamt och nyanserat. Han utlovar inga lättköpta visioner utan betonar ett livslångt övande och lärande. Jag tycker hans framställning är mycket seriös, ödmjuk och praktiskt användbar, i en enkel och lättläst stil. Det gäller också att inte ta sig själv för allvarligt: 'Meditera över idén att Gud har ett djupt och muntert sinne för humor och inte älskar något högre än ett gott skratt.' Boken vänder sig till blivande mystiker. - Nils-Olof Jacobson/Bibliotekstjänst

Kung Arthur och hans riddare av Runda Bordet

Roger L. Green (död 1987) har skrivit ett flertal böcker där han återberättar kända sagor och legender, t.ex. om Robin Hood. Här bjuder han på en sagoskatt, som fascinerat läsare i mer än tusen år och gör så än idag: de tjugo mest spännande, sammanhängande och gripande äventyren om Kung Arthur, hans magiska svärd Excalibur, den mäktige trollkarlen Merlin och de modiga riddarna kring runda bordet. Det handlar om ridderliga dygder och andligt sökande efter den heliga Gral, men också om våld och trolldom och om stor, tragisk och förbjuden kärlek, som i berättelsen om Tristan och Isolde. Green deklarerar i ett detaljerat förord sina källor: främst Sir Thomas Malorys beundrade texter från fjortonhundratalet. Riddarsagorna är klassiskt bildande underhållning på toppnivå och helt begripliga i Greens känsliga redigering. -- Gunnel Enby/Bibliotekstjänst

Den keltiska drakyten

En av de äldsta draksagorna är den keltiska drakmyten om fiskarens tre söner, som beger sig ut i världen och upplever hissnande äventyr och tillintetgör den flerhövdade draken. Den upptecknades av John F Campbell, som reste omkring i de skotska högländerna 1862-84. Sagan har inte stiliserats utan präglas av den folkliga berättarstilens många detaljer, omtagningar och variationer... Friedel Lenz, död 1970, var en i tysktalande länder mycket uppskattad sagotolkare och berättare med särskilt intresse för bildspråket, som hon skrivit en bok om. Hennes analyser är inspirerade av Kristensamfundet, där hennes man var präst, och antrroposofin. Hennes tolkning av de tre bröderna som symboler för de tre väsenskrafterna tänka, känna, vilja fascinerar och provocerar. Detta är en saga som barn kan läsa från åtta års ålder, men tolkningen riktar sig till vuxna -- Gunnel Enby/Bibliotekstjänst

Sagor: intervjuer med sagoexperter

Att närma sig folksagan från olika håll, användningsområden och tolkningsmodeller kan vara berikande. Så i denna utgåva, där pålästa Annegret Högman och Thomas Höfer ur ett antroposofiskt perspektiv i väl upplagda intervjuer låter sju tyska auktoriteter komma till tals. Utgångspunkt för samtalen är de av bröderna Grimm upptecknade och sammanställda sagorna. Ludwig Denecke, som bl.a. varit ledare för Bröderna Grimm-museet i Kassel, förmedlar ett inträngande och gripande porträtt av de två idealistiska och i politiska frågor mycket modiga männen och lyfter fram deras övriga verksamhet, såsom arbetet med den tyska ordboken. Beröringspunkter mellan protestantisk teologi, troserfarenhet och sagor kommer fram i en intervju, medan rättvisa i sagorna tas upp i ett mycket intressant meningsutbyte med brottsmålsdomaren Ernst-Martin Krauss, och i kapitlet sagor och psykoterapi, ett aktuellt ämne, låter läkaren Erich Franzke redovisa sin arbetsmetod inom psykoanalys och psykodrama. Vi får också en inblick i hur sagor kan användas på marionett- och bildteater, en på annat håll i boken ifrågasatt verksamhet. - Gunnel Enby

Naturandar och elementarväsen

Marko Pogacnik är från Slovenien, verksam som skulptör, landskaps- och konceptkonstnär. Han berättar om sina upplevelser av elementarväsen eller naturandar. De är levande väsen utan bestämd form, som förmedlar styrande impulser från andliga världar till naturen. Somliga människor kan uppleva deras närvaro och kommunicera med dem. Detta förutsätter en öppen inställning och ett meditativt iakttagande. Författaren berättar att han först fick kontakt med naturväsen, och efterhand lärde sig uppfatta dem klarare och kommunicera med dem. Han samarbetar i detta med sina två döttrar, som upplever telepatisk kontakt med änglar. Han beskriver naturväsendenas värld som präglad av kärlek och skönhet. Trots människans alla felgrepp mot naturen försöker naturandarna hjälpa oss. Författaren berättar i lättflytande översättning, sakligt och fascinerande om familjen kontakter med en för de flesta moderna människor obefintlig värld. Enligt honom är den verklig och har stor betydelse för både naturens och vår egen hälsa. Åtskilliga naturväsen visas i personliga, lustiga teckningar. -- Nils-Olof Jacobson /Bibliotekstjänst

Läkedom för jorden

Författaren är konstnär och landskapsläkare. Det innebär att han med en grupp likasinnade genom meditation och ceremonier läker sår i kulturlandskapets andliga strukturer, som har orsakats av människans våldförande på naturen. Hans förra bok Naturandar och elementarväsen (1999) skildrade hans första kontakter med naturens osynliga väsen. Nu beskriver han sitt arbete med landskapets mer omfattande andliga strukturer. Det grundas på en livssyn där naturen är full av för de flesta människor osynliga väsen på olika nivåer. Författaren är inspirerad av antroposofin men inte begränsad till denna troslära. Språket är välöversatt och lättläst. Det finns några teckningar och svartvita foton av grupper i ceremonier för jordläkning. Läsare med en naturvetenskaplig världsbild finner troligen boken svårbegriplig och konstig, helt främmande för vår moderna livssyn. Författarens berättelse och reflexioner kan vara inspirerande och lärorika för läsare som delar eller accepterar hans tro på osynliga naturväsen och deras växelverkan med människan - Nils-Olof Jacobson/Bibliotekstjänst

Änglar

Föreställningarna om bevingade väsen i olika gestalter &endash; människor, djur eller bådadera i samma skepnad &endash; har i alla kulturer uppträtt i en dimension som människan inte riktigt kunnat förstå. Mer eller mindre fantasifulla försök har gjorts att tolka dem. Den här boken närmar sig änglar utifrån ett andligt, historiesocialt perspektiv som är både djuplodande och initierat. Frågan som läsaren ställer sig är: finns änglar? Bidragsgivarna i bokens fem kapitel, präster, konstvetare och lärare, hävdar givetvis att så är fallet… Boken tar upp ämnen som ängelns betydelse för barn och barnuppfostran, hur vuxna kan öka medvetenheten om sin ängel och om ängelns roll och framträdande i konsten. Ett kapitel behandlar också dess betydelse i olika kultur och tider. Vill man inte tro på det skall man inte läsa boken, men för den läsare som närmar sig texten med en fördomsfri öppenhet kan insikter göras som bäst karakteriseras som andliga. -- Michael Economou /Bibliotekstjänst

Nära-dödenupplevelser

Boken innehåller artiklar om nära-dödenupplevelser (NDU) och angränsande ämnen. En anonym intervjuare frågar personer som har upplevt minst en NDU: tyskan Dorothea Rau-Lembke och amerikanerna Phyllis Atwater, Tom Sawyer och George Ritchie. Dessutom intervjuas kända forskare: den tyske läkaren Michael Schröter-Kunhardt och den amerikanske psykologen Kenneth Ring. Grundtanken med boken synes vara att NDU bekräftar den bild av livet efter döden som har beskrivits av antroposofins grundare Rudolf Steiner, och som kort återges i ett avsnitt. Korta hänvisningar till Steiner ges i några av intervjuerna. Dessa koncentreras bl.a. kring vad NDU innebär ur ett andligt eller religiöst perspektiv, där också helvetesupplevelser diskuteras. Ett annat huvudtema är hur NDU påverkar personer som upplver dem, men också har en betydelse för mänsklighetens utveckling. Boken ger ett annorlunda perspektiv på NDU och kompletterar övrig litteratur. Stilen är sakligt resonerande och översättningen lättflytande. Det finns svart-vita foton av de intervjuade. -- Nils-Olof Jacobson /Bibliotekstjänst

Reinkarnation och karma

Querido, född 1926 och antroposofisk författare och föredragshållare, ger i tolv kortare kapitel en odogmatisk och klar inblick i ämnet reinkarnation (själavandring) och karma (öde). Läsningen förutsätter inga direkta förkunskaper men ett starkt intresse... Querido visar med en rad exempel ut litteraturen, bl.a. från Bibeln och Platons Staten, att reinkarnationstanken är en av de äldsta och mest utbredda idéerna i människans historia. Rudolf Steiner, grundaren av antroposofin och Waldorfskolan, har i vår tid gjort mycket för att sprida dessa tankar, som kyrkan förbjöd på 500-talet. Skriften är en lättförståelig introduktion i ett komplicerat ämne, som kräver mer omfattande studier om man vill fördjupa sin förståelse. En litteraturförteckning avslutar boken.-- Michael Economou /Bibliotekstjänst

Människan och hennes ängel

Förf. (1896-1985), präst och teolog, träffade waldorfpedagogikens grundare Rudolf Steiner 1919 och tillhörde den krets av teologer som tre år senare grundade Kristensamfundet, en rörelse för religiös förnyelse. Denna skrift, förlagets andra bok av Meyer, tar upp ett ämne omtalat i alla tider: människans skyddsängel. Sokrates kallar den sin daimon, Marcus Aurelius kallar den för sin genius och både Nya och Gamla Testamentet innehåller en mängd anspelningar på denna kunskap. Bokens första avsnitt tar upp flera än dessa exempel och beskriver människans behov av och närhet till sin skyddsängel. Meyer hävdar att när människan accepterat sitt öde på jorden är behovet av skyddsängeln som minst. Då kan hennes kärlek komma andra människor till del och i denna osjälviskhet kan hon växa. Andra avsnitt kan för den oinvigde vara svårare att ta till sig. Detta avsnitt tar upp änglavärldens hierarkier och hur hela folk har sina egna ärkeänglar som vägledare. Rätt läst och begrundad kan boken, framförallt i vår tid, fungera som en källa till kraft och hopp. -- Michael Economou /Bibliotekstjänst

Livskriser

Livserfarenhet och visdom präglar denna klara framställning där allt överflödigt är bortskalat. Författaren, som nu arbetar som präst inom Kristensamfundet i Sydafrika, har utifrån sitt arbete som rådgivare utarbetat en tolvstegsplan som kan hjälpa i svåra livssituationer. Författaren talart direkt till läsaren i en lågmäld samtalston och han förklarar kriser och problem genom att förtydliga men utan att förenkla. Antroposofiska och kristna tankegångar ligger till grund för hans arbete. Livskriser är en sammanfattning av denna livsanalys i tolv steg. Det första steget är Att vända sig mot verkligheten och det följs av steg som t.ex. Att lära sig acceptera och Att fatta ett beslut. Det allra sista steget är Att Känna frid. Översättningen är välgjord. -- Carin G. Hansson /Bibliotekstjänst

Vänner och älskande

Julian Sleigh, verksam i Sydafrika som präst och rådgivare, delger läsaren sina tankar och erfarenheter om relationer människor emellan. Syftet är inte att dogmatiskt bestämma vad som är rätt och fel utan att hos läsaren försöka väcka viljan att själv komma till insikt. Utifrån en antroposofisk ståndpunkt närmar sig författaren varsamt sina ämnen. I en tid som vår, då trender och ytlighet tycks dominera över äkthet och seriositet, är värdet av en bok som Sleighs mycket stort. Alldeles lättköpt är nu inte allt i boken, men människor som är beredda att ta författarens tankar på allvar för att själva komma till insikt får mångfalt igen av egenutveckling och självinsikt. Man behöver inte vara anhängare av antroposofin för att uppfatta det värdefulla i Sleighs sätt att närma sig problematiken. -- Michael Economou /Bibliotekstjänst


Nova Förlag, Gråvädersv. 4 K, 222 28 LUND

Tel: 046-12 12 48, E-mail: info@novaforlag.nu

Hemsida: www.novaforlag.nu